bglegal1
image1
arrow1a

 

Zodpovedne chrániť záujmy našich klientov považujeme za kľúčové. Spokojnosť a úspech nášho klienta nás zaväzujú.

Právne informácie

Spoločnosť BG:LEGAL, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným plne oprávnenou poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 85200/B.

Advokáti

JUDr. Jana Borská
(evidenčné číslo v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou: 4543)

 

Spoločnosť

Advokátska kancelária BG:LEGAL, s.r.o., IČO: 47 243 163 je spoločnosťou založenou podla práva Slovenskej republiky advokátom JUDr. Janou Borskou a je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c. 85200/B.

Advokáti advokátskej kancelárie BG:LEGAL, s.r.o. sú zapísaní v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK) so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava a advokátske povolanie vykonávajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a predpisov dostupných na internetovej stránke www.sak.sk. Advokáti advokátskej kancelárie BG:LEGAL, s.r.o. vykonávajú advokáciu ako jej konatelia v mene a na účet BG:LEGAL, s.r.o. Advokáti advokátskej kancelárie BG:LEGAL nadobudli akademické tituly v Slovenskej republike.

 

Referencie

Nakoľko v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov sme viazaní povinnosťou mlčanlivosti, sme oprávnení uvádzať konkrétne údaje o klientoch, ktorým sme poskytovali právne služby len s výslovným súhlasom takýchto klientov, alebo v prípade ak poskytovanie právnych služieb v konkrétnej veci je zrejmé, všeobecne známe a dostupné z verejných zdrojov. Z tohto dôvodu uvádzame naše referencie len všeobecne bez uvedenia názvu konkrétneho klienta.

 

Povinné poistenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť advokátskej kancelárie BG:LEGAL, s.r.o. za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie je krytá povinným poistením zodpovednosti za škodu, pričom poistné krytie predstavuje 3.000.000,- eur.

 

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie