bglegal1
image1
arrow1a

 

Naša advokátska kancelária disponuje
odborníkmi, ktorí majú nielen veľký rozhľad,
ale aj bohaté skúsenosti.

Referencie

Nakoľko v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov sme viazaní povinnosťou mlčanlivosti, sme oprávnení uvádzať konkrétne údaje o klientoch, ktorým sme poskytovali právne služby len s výslovným súhlasom takýchto klientov, alebo v prípade ak poskytovanie právnych služieb v konkrétnej veci je zrejmé, všeobecne známe a dostupné z verejných zdrojov. Z tohto dôvodu uvádzame naše referencie len všeobecne bez uvedenia názvu konkrétneho klienta.

Právo obchodných spoločností

  V  oblasti práva obchodných spoločností advokáti advokátskej kancelárie BG:LEGAL počas svojej doterajšej praxe poskytovali najmä nasledovné právne pradenstvo:
 • poradenstvo pre nadnárodné, ako aj významné domáce spoločnosti v súvislosti so založením ich dcérskych spoločností alebo organizačných zložiek v Slovenskej republike, vrátane právneho poradenstva potrebného pre vstup na slovenský trh,
 • poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností rozličných právnych foriem,
 • poradenstvo vedúcemu európskemu expertovi v oblasti poskytovania komunikačných služieb pri reštrukturalizácii, vrátane fúzií jeho dcérskych spoločností,
 • právne poradenstvo významnej britskej vodárenskej spoločnosti pri zakladaní jej pobočky v Slovenskej republike, vrátane emisie a prevodu akcií,
 • poradenstvo v otázkach založenia spoločného podniku významnej papierenskej spoločnosti a taktiež spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky,
 • hĺbkový právny audit (due diligence) vo viacerých významných domácich spoločnostiach pôsobiacich v strojárenskom, automobilovom, potravinárskom a papierenskom sektore, ako aj v oblasti stavebníctva, komunikačných technológií a hotelierstve pri ich akvizícii významnými zahraničnými investormi,
 • komplexné právne služby dcérskej spoločnosti poprednej medzinárodnej tabakovej spoločnosti,
 • komplexné právne služby viacerým významným domácim spoločnostiam pôsobiacim v oblasti informačných technológií, telekomunikácií, výstavby mobilných sietí, ale aj poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, energetického sektoru a gastronómie,
 • poradenstvo viacerým klientom v oblasti práva duševného vlastníctva, vrátane registrácie ochranných známok, ochrany autorských práv, licenčných zmlúv, ako aj ochrany pred nekalosúťažným konaním,
 • právne poradenstvo talianskemu investorovi v procese akvizície slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa najmä ekonomickým poradenstvom v oblasti finančného riadenia a informačných zdrojov,
 • právne poradenstvo pri likvidácii obchodných spoločností.

Zmluvné právo

  Počas svojej praxe, advokáti našej advokátskej kancelárie nadobudli mnohé skúsenosti v oblasti zmluvného práva, a to tak v oblasti obchodných zmlúv, občiansko-právnych zmlúv, finančných zmlúv, zabezpečovacích zmlúv, ako aj v rámci spolupráce a pri zastupovaní našich klientov s ich zmluvnými partnermi. Našimi klientmi sú najmä:
 • významná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom realitnom trhu,
 • nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výstavby mobilných sietí,
 • známy architektonický ateliér pôsobiaci v Slovenskej republike,
 • viaceré spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva,
 • viaceré spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných technológií,
 • spoločnosti pôsobiace v oblasti potravinárskeho priemyslu a gastronómie.

  V našej praxi tiež poskytujeme právne poradenstvo viacerým významným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti účtovného a daňového poradenstva.

Nehnuteľnosti

  Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností je jednou z kľúčových oblastí pôsobenia našej advokátskej kancelárie. Advokáti našej advokátskej kancelárie nadobudli bohaté skúsenosti v oblasti nehnuteľností najmä pri poskytovaní nasledovného právneho poradenstva:
 • komplexné právne poradenstvo poprednej slovenskej spoločnosti pôsobiacej na realitnom trhu pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností, vrátane autorizácie zmlúv o prevodoch nehnuteľností a zastupovania v katastrálnom konaní,
 • komplexné právne poradenstvo významnej francúzskej developerskej spoločnosti v oblasti komerčného prenájmu nehnuteľností,
 • právne poradenstvo významnej nadnárodnej spoločnosti pri akvizícii pozemkov na výstavbu hypermarketov a obchodných centier,
 • poradenstvo správcom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch pri riešení otázok spojených so správou bytov a nebytových priestorov,
 • poradenstvo pri financovaní a výstavbe nehnuteľností, vrátane zabezpečenia pohľadávok,
 • právne poradenstvo v otázkach zmluvných vzťahov vo výstavbe s projektantmi a architektmi od projektovej fázy počas celej realizácie výstavby, ako aj zmluvné vzťahy so zhotoviteľmi, vrátane uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za vady,
 • právne poradenstvo významnej globálnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou zariadení pre telekomunikačný priemysel pri jej investíciách na zelenej lúke (greenfield investment),
 • právne poradenstvo významnej nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti strojárenského priemyslu pri jej brownfieldových investíciách, vrátane riešenia právnych aspektov ochrany životného prostredia a riešenia environmentálnych záťaží,
 • právne poradenstvo významnej nadnárodnej developerskej spoločnosti pri akvizícii viacerých významných nehnuteľností v centre Bratislavy.

Pracovné právo

  Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva našou kanceláriou je bežnou súčasťou právnych služieb poskytovaných našim klientom v rámci komplexného právneho servisu. Naše skúsenosti zahŕňajú najmä nasledovné:
 • právne poradenstvo viacerým významným klientom pri príprave pracovných a manažérskych zmlúv, vnútorných pracovných predpisov klientov, vrátane ich pravidelnej aktualizácie, ako aj poradenstvo týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • právne poradenstvo pri vzniku, zmene a skončení pracovnoprávnych vzťahov, vrátane prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, dočasného pridelenia zamestnancov, hromadného prepúšťania, riešenie právnych aspektov platenia mzdy a odstupného, uplatňovanie konkurenčných doložiek a nárokov zo zodpovednosti v pracovno-právnych vzťahoch, ako aj riešenie otázok ochrany osobných údajov v pracovno-právnych vzťahoch,
 • poskytovanie právnych konzultácií v oblasti kolektívneho vyjednávania,
 • komplexné poradenstvo pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov,
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch,
 • riešenie otázok zamestnaneckých výhod, vrátane právnych aspektov aplikácie medzinárodných plánov na kúpu zamestnaneckých akcií pre významnú nadnárodnú spoločnosť.

Finančné právo, cenné papiere

  Advokáti našej kancelárie majú tiež rozsiahle skúsenosti v oblasti finančného práva, ktoré nadobudli najmä poskytovaním právneho poradenstva v nasledovných transakciách:
 • poskytovanie právneho poradenstva v rámci financovania poskytovaného poprednému výrobcovi papierových obalov na svete,
 • zastupovanie významnej zahraničnej banky pri zabezpečení jej pohľadávok z financovania poskytnutého známej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku v oblasti zábavného priemyslu,
 • právne poradenstvo vedúcej talianskej banke v procese nadobudnutia väčšinového podielu vo významnej slovenskej banke,
 • právne poradenstvo v oblasti úverových transakcií jednému z popredných výrobcov papierových obalov na svete,
 • právne poradenstvo významnej zahraničnej poisťovni pri založení poisťovne v Slovenskej republike, vrátane získania príslušných licencií,
 • právne služby bankám, poisťovniam a iným finančným inštitúciám,
 • zastupovanie klientov v konaniach pred Centrálnym depozitárom cenných papierov,
 • právne poradenstvo pri emisiách akcií a dlhopisov.

Správne právo, regulačné záležitosti

  Advokáti našej advokátskej kancelárie nadobudli počas svojej praxe významné skúsenosti v oblasti správneho práva a regulačných záležitostí a poskytovali najmä nasledovné právne poradenstvo:
 • právne poradenstvo v oblasti práva životného prostredia vrátane riešenia právnych aspektov ochrany životného prostredia a riešenia environmentálnych záťaží,
 • poradenstvo významnému rakúskemu účastníkovi tendra na akvizíciu akcií pri privatizácii slovenského monopolného výrobcu elektriny,
 • právne poradenstvo pri uvádzaní produktov na trh vrátane riešenia otázok ochrany spotrebiteľa,
 • právne poradenstvo viacerým zástupcom významných spoločností v oblasti povolenia na pobyt,
 • komplexné právne poradenstvo organizačnej zložke významnej farmaceutickej spoločnosti,
 • právne poradenstvo viacerým klientom v otázkach ochrany osobných údajov,
 • právne poradenstvo vedúcej spoločnosti pôsobiacej v oblasti telekomunikácií a mobilných sietí v Švédsku a Fínsku, vrátane poradenstva pri získavaní potrebných licencií.

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie