bglegal1
image1
arrow1a

 

Outsourcing právnych služieb je v dnešnej dobe čoraz častejšie využívanou metódou pri zabezpečení právnej agendy malých,stredných, ale aj veľkých podnikov.

Právo obchodných spoločností

Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností patrí ku kľúčovým službám poskytovaným našou advokátskou kanceláriou tak domácim, ako i zahraničným spoločnostiam podnikajúcim v Slovenskej republike.

Sprevádzame úspešné obchodné spoločnosti pri správe ich právnych záležitostí od ich založenia. V rámci našich služieb Vám založíme úplne novú spoločnosť, existujúcim spoločnostiach poskytujeme poradenstvo v korporačných záležitostiach pri akýchkoľvek zmenách, ktoré sa vyskytnú od založenia spoločnosti až po ukončenie jej činnosti, vrátane akýchkoľvek zmien zakladateľskcýh dokumentov.

Poskytujeme tiež poradenstvo pri právnom zabezpečení a vedení riadnych, ako aj mimoriadnych valných zhromaždení, zasadnutí predstavenstiev a dozorných rád našich klientov.

Náš právny servis v tejto oblasti tiež zahŕňa právne poradenstvo pri zrušení spoločnosti s likvidáciou v spolupráci s účtovnými a daňovými poradcami, zvyšovaní a znižovaní základného imania, akcionárske dohody, vzťahy s minoritnými akcionármi v spoločnosti, vypracovanie dohôd o výkone funkcie.

Do spektra našich služieb tiež patrí poradenstvo v oblasti fúzií, akvizícií a reštrukturalizácií, vykonanie hĺbkového právneho auditu, poskytovanie služieb podnikového právnika.

Zakladanie spoločností na kľúč

 

  V rámci našich služieb Vám založíme úplne novú spoločnosť či už vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti či družstva alebo organizačnú zložku. Pomôžeme Vám zvoliť pre Vaše podnikanie tú najvýhodnejšiu právnu formu spoločnosti. Naše poradenstvo zahŕňa vypracovanie potrebných zakladateľských dokumentov, vybavenie živnostenských a iných oprávnení, zabezpečenie zápisu do obchodného registra, prípadne aj registráciu Vašej spoločnosti na príslušnom daňovom úrade.

Poradenstvo v korporátnych záležitostiach

 

  V rámci našich bohatých skúseností poskytujeme existujúcim spoločnostiach poradenstvo v korporačných záležitostiach pri akýchkoľvek zmenách, ktoré sa vyskytnú od založenia spoločnosti až po ukončenie jej činnosti, ako sú napríklad zmeny sídla a obchodného mena, vymenovanie a odvolanie štatutárnych orgánov alebo ich členov, prokuristov, členov dozorných orgánov, rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti, právne zabezpečenie a vedenie riadnych, ako aj mimoriadnych valných zhromaždení, zasadnutí predstavenstiev a dozorných rád našich klientov, zmeny v zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností, právne poradenstvo pri zrušení spoločnosti s likvidáciou, iné bežné otázky fungovania obchodných spoločností.

Fúzie, akvizície, reštrukturalizácie

 

  V rámci poskytovania služieb v oblasti práva obchodných spoločností naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo domácim, ako aj zahraničným subjektom pri náročných procesoch reštrukturalizácií a akvizícií, zahŕňajúce prevody obchodných podielov, akcií, prevody podniku alebo jeho časti, prevody jednotlivých aktív, vrátane právnych stanovísk k otázkam možných rizík pri štrukturovaní predmetnej transakcie a návrhu optimálneho riešenia, ako aj vypracovania kompletnej transakčnej dokumentácie.

  Rovnako poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri fúziách existujúcich spoločností, ako aj pri zmenách právnej formy existujúcej spoločnosti a zakladaní spoločných podnikoch (tzv. joint-ventures) a iných foriem spoločného podnikania, ako aj poradenstvo pri tvorbe a úprave franchizingových konceptov spoločných podnikov.

Právny audit

 

  Pri akvizíciách obchodných spoločností naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo, ktorého samozrejmou súčasťou je okrem prípravy zmluvnej dokumentácie aj vykonanie hĺbkového právneho auditu, tzv. due diligence, ktorý výrazne napomáha správnemu investičnému rozhodnutiu a optimalizuje možné riziká.

  Právny audit tiež často vykonávame v rámci bežného právneho poradenstva za účelom aktualizácie právnych dokumentov používaných podnikateľmi pri ich každodennom biznise a ich prispôsobeniu prípadným zmenám v právnych predpisoch.

Služby podnikového právnika

 

  Outsourcing právnych služieb je v dnešnej dobe čoraz častejšie využívanou metódou pri zabezpečení právnej agendy malých, stredných, ale aj veľkých podnikov, ktorý umožňuje zníženie prevádzkových nákladov spoločnosti pri zachovaní, v mnohých prípadoch dokonca pri zvýšení a zefektívnení, vysokej kvalitatívnej úrovne právneho servisu.

  V rámci outsourcingu právnych služieb poskytujeme podnikateľom komplexné právne služby podnikového právnika spočívajúce v poskytovaní širokej škály právnych služieb na paušálnom základe. Súčasťou poskytovania služieb podnikového právnika je poskytovanie právnych služieb vo vymedzenom čase priamo u klienta.

Ochranné známky

 

  Pri poskytovaní právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností obvykle riešime aj súvisiace otázky registrácie ochranných známok, licenčné zmluvy, ako aj ochranu práv majiteľov ochranných známok.

Autorské práva

 

  Ochrana autorských práv, autorské zmluvy, ako aj iné vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím diela patria taktiež k širokému okruhu služieb poskytovaných našou advokátskou kanceláriou.

Nekalá súťaž

 

  V rámci práva obchodných spoločností riešime aj otázky ochrany podnikateľských subjektov pred častým nekalosúťažným konaním konkurencie, vrátane posudzovania otázok klamlivej reklamy, parazitovania na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, porušovanie obchodného tajomstva, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, ako aj otázok tzv. domain grabbing.

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie