bglegal1
image1
arrow1a

 

Dobrá zmluva robí nielen dobrých priateľov, ale výrazne napomáha podnikateľskému úspechu a minimalizuje riziko budúcich sporov.

Zmluvné právo

V oblasti zmluvného práva naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby šité na mieru klientovi, a to od prípravy návrhu požadovanej zmluvy, cez zastupovanie klienta pri rokovaniach o zmluvných podmienkach s protistranou, pripomienkovanie, až po prípravu finálneho znenia zmluvy. Ide najmä o obchodné zmluvy, občiansko-právne zmluvy, finančné zmluvy, ako aj zmluvy o zabezpečení pohľadávok zo zmluvných vzťahov. Príprava zmluvnej dokumentácie v anglickom jazyku je v prípade požiadavky klienta samozrejmosťou.

Obchodné zmluvy

 

  Spektrum našich právnych služieb v oblasti obchodných záväzkových vzťahov je veľmi široké a zahŕňa prípravu, pripomienkovanie a úpravy rôznych druhov obchodných zmlúv štandardne uzatváraných našimi klientmi pri ich podnikateľskej činnosti. Ide najmä o rôzne druhy kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o sprostredkovaní, zmlúv o prevodoch podnikov, obchodných podielov, licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva, mandátnych a komisionárskych zmlúv.

  Venujeme sa tiež príprave franchisingových zmlúv, vrátane poradenstva v súvisiacich pracovnoprávnych a ďalších záväzkových vzťahoch nadväzujúcich na franchisingový koncept, vrátane posudzovania franchisingových manuálov z právneho hľadiska.

Občiansko-právne zmluvy

 

  Súčasťou našich právnych služieb je aj poskytovanie právneho poradenstva týkajúceho sa právnych vzťahov z občianskoprávnych zmlúv, a to najmä rôznych druhov kúpnych zmlúv, zmlúv o prevode nehnuteľností, darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke, nájomných zmlúv, zmlúv o úschove vrátane riešenia právnych aspektov zabezpečenia záväzkov záložným právom, ručením, zmluvnou pokutou alebo dohodou o zrážkach zo mzdy, zabezpečovacím prevodom práva či postúpením pohľadávky.

  Poskytujeme tiež právne poradenstvo v otázkach prevodu práv a povinností zo zmluvných vzťahov, vrátane právneho poradenstva týkajúceho sa postúpenia pohľadávok, prevzatia dlhu, či pristúpenia k záväzku.

Finančné zmluvy

 

  Príprava a pripomienkovanie úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, posudzovanie podmienok zmlúv používaných v bankovníctve a poisťovníctve, ako sú napríklad zmluvy o akreditívoch, zmluvy o bankovom uložení veci, zmluvy o bežnom účte, zriadenie vinkulácií, ako aj zmluvy o zabezpečení pohľadávok z úverových vzťahov patria taktiež do portfólia našich právnych služieb.

  Rovnako poskytujeme komplexné právne poradenstvo aj v otázkach zmenkového práva, nielen ako významného platobného a úverového nástroja, ale aj ako významného zabezpečovacieho prostriedku.

Zabezpečenie záväzkov

 

  S poskytovaním právneho poradenstva v otázkach zmluvného práva je neoddeliteľne spojené aj právne poradenstvo v otázkach zabezpečenia záväzkov zo zmluvných vzťahov. Našim klientom pravidelne poskytujeme právne poradenstvo pri zabezpečení záväzkov z občianskoprávnych, obchodno-právnych alebo pracovnoprávnych vzťahov, či už formou zriadenia záložného práva, zabezpečovacím prevodom práva, zabezpečovacím postúpením pohľadávky, zmenkou, ručením, bankovou zárukou alebo inou zábezpekou.

Komunikácia so zmluvnými partnermi

 

  V rámci poskytovania právnych služieb sa pravidelne zúčastňujeme rokovaní našich klientov s ich zmluvnými partnermi či protistranami.

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie