bglegal1
image1
arrow1a

 

Ľudské zdroje sú kľúčové a nenahraditeľné pre dosiahnutie konkurenčných výhod.

Pracovné právo

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva našou kanceláriou zahŕňa komplexné riešenie otázok spojených so vznikom, zmenou a skončením pracovnoprávnych vzťahov, vrátane prípravy pracovných a manažérskych zmlúv, vnútorných pracovných predpisov klientov, vrátane ich pravidelnej aktualizácie, ako aj poradenstvo týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pracovné zmluvy

 

    V rámci prípravy pracovných zmlúv pre našich klientov poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa štandardných náležitostí pracovných zmlúv, ako sú druh vykonávanej práce, miesto výkonu práce, pracovný čas, dovolenka, právne aspekty platenia mzdy a odstupného, skúšobná doba, práca nadčas, ako aj otázky zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov dohodami o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.

Manažérske zmluvy

 

    V súvislosti s výkonom vedúcej alebo riadiacej funkcie (činnosti) riaditeľov a iných vedúcich pracovníkov obchodných, personálnych, výrobných oddelení poskytujeme našim klientom právne poradenstvo v oblasti tzv. manažérskych zmlúv, v rámci ktorých riešime najmä otázky uplatňovania konkurenčných doložiek, ochranu dôverných informácií v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj otázky ochrany osobných údajov v pracovno-právnych vzťahoch a zvyšovania kvalifikácie.

Zamestnanecké výhody

 

    Naša advokátska kancelária tiež poskytuje právne poradenstvo v oblasti právnej regulácie poskytovania zamestnaneckých výhod zamestnancom.

Ukončenie pracovného pomeru

 

    Poskytujeme právne poradenstvo tak v jednotlivých prípadoch ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom, či už dohodou, výpoveďou, skončením v skúšobnej dobe alebo okamžitým skončením pracovného pomeru, ako aj komplexné poradenstvo pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov. Rovnako riešime aj otázky spojené prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, otázky dočasného pridelenia zamestnancov a preradenia zamestnanca na inú prácu, ale i nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru a zo zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch. V rámci našich služieb sa venujeme právnemu poradenstvu našim klientom v otázkach plnenia si informačných povinností zamestnávateľmi.

Kolektívne vyjednávanie

 

    Advokátska kancelária BG:LEGAL poskytuje taktiež právne konzultácie v oblasti kolektívneho vyjednávania, a tiež zastupuje klientov v pracovnoprávnych sporoch.

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie