bglegal1
image1
arrow1a

 

V moderných právnych systémoch sú znalosť problematiky a dôsledná príprava kľúčové pre akýkoľvek právny úkon. Preč sú časy univerzálnych právnikov.

Správne právo, regulačné záležitosti

V oblasti správneho práva a regulačných záležitostí poskytujeme právne poradenstvo najmä v oblasti stavebného práva, ako aj v oblastiach energetiky, telekomunikácií, dopravy, zdravotníctva a farmaceutického priemyslu, ochrany spotrebiteľa, poradenstvo v oblasti pobytu cudzincov, ochrany životného prostredia vrátane prípravy všetkých potrebných zmlúv a iných právnych dokumentov.

Stavebné právo

 

  V oblastiach stavebného práva poskytujeme právne poradenstvo so zameraním na poradenstvo investorom pri výstavbe, vrátane zastupovania v súvisiacich konaniach a prípravy zmlúv o dielo a iných súvisiacich dokumentov.

Ochrana osobných údajov

 

  Poskytujeme tiež komplexné právne poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane tvorby a implementácie vnútropodnikových smerníc, ako aj zastupovania v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Ochrana spotrebiteľa

 

  V oblasti ochrany spotrebiteľa naše poradenstvo zahŕňa najmä prípravu spotrebiteľských zmlúv, posúdenie nárokov spotrebiteľov, zastupovanie v spotrebiteľských sporoch, organizovanie spotrebiteľských súťaží, lotérii, spracovanie osobných údajov spotrebiteľov, zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov, právne aspekty reklamy, vrátane prípravy všetkých potrebných zmlúv a súvisiacich dokumentov.

Životné prostredie

 

  Významnú časť našich služieb reprezentuje tiež právne poradenstvo v oblasti životného prostredia, a to riešenie rôznych právnych otázok z oblasti ochrany vody, ovzdušia, geológie, nakladania s odpadmi, vrátane riešenia právnych aspektov environmentálnych záťaží.

Zdravotníctvo a farmaceutický priemysel

 

  Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo aj v oblasti zdravotníctva a farmaceutického priemyslu, a to najmä so zameraním na právne aspekty podmienok na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, vrátane právneho poradenstva v procese získania povolení na výrobu a distribúciu liekov, ako aj riešenie otázok poskytovania lekárenskej starostlivosti, požiadaviek na skúšanie liekov, uvádzanie liekov a zdravotníckych pomôcok na trh a požiadaviek na zabezpečovanie a kontrolu kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, podmienok internetového výdaja lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ako aj právnu reguláciu reklamy liekov.

Energetika

 

  Subjektom, ktorí pôsobia alebo majú záujem pôsobiť v sieťových odvetviach, poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa podmienok na podnikanie v energetike, práv a povinností účastníkov trhu v energetike, ako aj ostatných s tým spojených právnych otázok.

Advokáti
JUDr. Jana Borská

Referencie
Zoznam referencií

Kontakt
BG:LEGAL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

bglegal(_AT_)bglegal.sk

Tel.: +421 905 793 802

© 2015 BG:LEGAL, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Právne informácie